Umhlobo Wenene FM Listen Live Online

Umhlobo Wenene FM Listen Live Online . It broadcasts from Port Elizabeth, providing Xhosa language News, Sports and Entertainment. Broadcasting to people who understand Xhosa, the second largest population group in South Africa .

Umhlobo Wenene FM Listen Live Online

Umhlobo Wenene FM Presenters : Gwiba Nkonki , Pastor Nozewu , Siphiwo Magoda , Nomthunzi Vuza , Lali Tokwe , Zizo Tswhete , Loyiso Sitsheke , Tozama Ngcongolo , Luckeez Matyholweni , Amaza Ntshanga , Elvis Mali , Rev Mzukisi Faleni , Sizwe Saliso , Lisakhanya Meyane , Nomonde Vakalisa , Rev.Nomtamsanqa Rweqana

Umhlobo Wenene FM Shows : Umxholo Ku Mhlobo , Ndingu Yehova Igqirha Lakho , Laphum ‘khwezi , Ibrakfesi Eyondlayo Ekuseni , Khanya Gqiyazana , Zibuzwa Kuthi , Sijik ‘ilanga , Masigoduke , Apha Naphaya , Ezemidlalo , Ingxoxo , Isikhokhelo Kwezemfundo , Ibali , Ufundo Lwencwadi , Iqonga Lomculo Wevangeli

Contact Details :

Cape Town: (089) 210-1005
Port Elizabeth: (089) 410-3333
Fax: (041) 374-3708
Johannesburg: (089) 110-4757
Mthatha: (047) 531-1493
E-mail : uwfmmusic@sabc.co.za

Physical Address: Conyngham Road Parsons Hill , Port Elizabeth 6000
Postal Address: PO Box 1040 , Port Elizabeth 6000

Official Website : Visit Website

Leave a Comment